loader
Održan sastanak predstavnika VOOSI-ja sa Federalnim ministrom rada i socijalne politike

Održan sastanak predstavnika VOOSI-ja sa Federalnim ministrom rada i socijalne politike

Danas, 19.11.2021. godine, u prostorijama Federalnog ministarstva rada i socijale politike, održan je sastanak između Federalnog ministra rada i socijalne politike G-dina Veska Drljače i njegovih pomoćnika i predstavnika Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH (VOOSI FBiH).

Nakon pozdravne riječi od strane ministra G-dina Veske Drljače i predsjednika VOOSI-ja F BiH, G-dina Almira Šahmanije, pristupilo se predloženim i usaglašenim temama dnevnog reda.

Razgovaralo se o temama bitnim za osobe sa invaliditetom i njihove organizacije na području Federacije BiH, te je kao jedna od tačaka dnevnog reda bila i Nacrt Sporazuma o saradnji ovog ministarstva i VOOSI-ja, a kojim bi se dodatno ojačali partnerski odnosi, način saradnje, obaveze i odgovornosti potpisnika Sporazuma, čime bi se stvorio bolji ambijent i formalni okvir za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, za rješavanje statusnih pitanja organizacija osoba sa invaliditetom učlanjenih u Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine.

Također, razgovaralo se i o teškom položaju u kojem se nalaze savezi, te finansiranju saveza - članica VOOSI-ja od strane ovog ministarstva i načinima i kriterijima raspodjele sredstava.

Predstavnici Vijeća su istakli da se savezi nalaze u nezavidnom položaju te da trenutno finansiranje predstavlja znatno umanjenje u odnosu na finansiranje od prije deset, petnaest godina ranije, a da su troškovi neophodni za nesmetan rad organizacija u svakodnevnom porastu, te su na ovaj način savezi zbog dugogodišnjeg zanemarivanja dovedeni na rub opstanka. Konstatovano je da je potrebno harmonizirati finansijsku podršku za osnovno djelovanje članica VOOSI-ja na način da isti odgovara današnjim potrebama i uslovima rada.

Dodatno, razgovaralo se i o zakonskim rješenjima kojima se uređuju ili unapređuju prava osoba sa invaliditetom, pa je bilo govora o Nacrtu Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama OSI i CŽR F BiH, Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Federacije BiH, sa fokusom na član 18.

Sastanak je bio prilika da se još jednom istakne partnerski odnos pomenutog ministarstva i VOOSI-ja F BiH, ali i potreba za daljim radom na njegovom unapređenju sa fokusom na postizanje još konkretnijih rezultata i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija - članica Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH.