loader
Održana 47. sjednica VOOSI-a FBiH

Održana 47. sjednica VOOSI-a FBiH

Danas, 04.07.2023. godine, u prostorijama Saveza distrofičara Federacije BiH u ulici Grbavička br. 6a u Sarajevu, održana je sjednica Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH (VOOSI).

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, razmatran je Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama s invaliditetom FBiH. S tim u vezi usvojeni su prijedlozi izmjena i dopuna navedenog zakona koji će u okviru javne rasprave biti dostavljeni Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Dalje, raspravljalo se i o Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom FBiH, a s obzirom da su, nakon posljednjih izmjena i dopuna ovog Zakona, od mjeseca maja ove godine primanja osoba sa 90 i 100% procentom invaliditeta uvećana za 72%. Neophodno je da u narednom periodu Vlada Federacije BiH rebalansom Federalnog budžete obezbijedi dodatnih 72 miliona KM kako bi se nastavio kontinuitet u isplati do kraja godine.

U nastavku se diskutovalo o Zakonu o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, gdje je u proceduri izrada i donošenje podzakonskih akata, te je Vijeće zaključilo da je neophodno da Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH, prije zvaničnog usvajanja, upozna Vijeće sa istim.

Također, u nastavku sjednice razmatran je i izbor Predsjednika i Potpredsjednika Vijeća, a za Predsjednika je ponovno izabran Direktor Saveza distrofičara Federacije BiH g-din Almir Šahmanija, dok je za Potpredsjednicu, također ponovno, izabrana g-đa Senida Karović, Predsjednica Unije civilnih žrtava rata Federacije BiH.

Na kraju se raspravljalo o aktuelnim pitanjima koja se tiču osoba sa invaliditetom na području Federacije BiH i njihovih organizacija.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici svih organizacija koje čine Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH (VOOSI).